12. april 2016

Vedtekter

§ 1 Navn
Foreningens navn er Løvetanntoppen Velforening.

§2 Formål og virkemidler
2.1 Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.
2.2 Foreningen er partipolitisk uavhengig.
2.3 Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.
2.4 Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.
2.5 Foreningen skal søke å ivareta natur- og miljøvernhensyn i foreningens virkeområde og i den daglige drift.

§ 3 Geografiske område.
3.1 Velforeningens geografiske område omfatter området som fremgår av gjeldende reguleringsplan for Engene Boligområde Del 1.

§ 4 Juridisk person.
4.1 Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 5 Medlemskap
5.1 Enhver som bor (evt. har eiendom) innen området er pliktet til å være medlem. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål, samt betale den fastsatte kontingent. Det skal føres kartotek over medlemmer. Ved salg plikter selger å informere styret skriftlig om eierskifte.

§ 6 Kontingent
6.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist.

§ 7 Årsmøte
7.1 Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned hvert år. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst fire ukers varsel. Forslag må være sendt styret innen den frist styret bestemmer. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen. 7.2 Alle foreningens registrerte medlemmer, jfr § 5, har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Hvert medlem har en stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt. Stemmerett forutsetter innbetalt kontingent. En husstand kan ikke ha mer enn en fullmaktsstemme.
VEDTEKTER
Nedenes 02.09.09 Side 2 av 3
7.3 Årsmøte behandler  Årsmelding  Revisorbekreftet regnskap  Innkomne forslag  Planer for kommende år  Fastsettelse av kontingent  Valg av:  Nytt styre og styreleder  Revisor  Valgkomite
7.4 Alle valg og avstemninger på årsmøtet avgjøres ved alminnelig flertall. Hvis det stiller flere kandidater enn det som skal velges, blir det skriftlig avstemning.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte
8.1 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet, eller når minst 1/3 av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. §7. Innkallingsfristen er minst 14 dager.

§ 9 Medlemsmøter
9.1 Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 14 dager i forkant.

§10 Velforeningens ledelse (styret)
10.1 Velforeningen ledes av et styre bestående av en styreleder og fire styremedlemmer med to varamedlemmer. Leder velges særskilt. Styret skal velges blant velforeningens medlemmer eller deres husstand. Funksjonstiden for leder og de øvrige styremedlemmer er to år. Styrevaramedlemmer velges for ett år. Foreningens konti disponeres av leder og kasserer i fellesskap. Styret har fullmakt til å utpeke kasserer, sekretær og komiteer, som f.eks. lekeplasskomitè, trafikkkomitè, komité for fotballbane etc.
10.2 Styremøtet er beslutningsdyktig når alle styremedlemmene har mottatt saksinformasjon og flertallet av styremedlemmene er til stede. Alle styremedlemmene skal innkalles til alle styremøter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Det gjelder også på årsmøtet.

§11 Vedtektsendringer
11.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringene trer i kraft umiddelbart.

§12 Oppløsning. Sammenslutning. Deling.
12.1 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges at avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.
12.2 Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle et av de formål foreningen arbeider for å fremme, ved at formuen primært brukes til å ruste opp nærmiljøanleggene innenfor foreningens område. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
Nedenes 02.09.09 Side 3 av 3
12.3 Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendig vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§ 11). Styret skal i den forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

NEDENES 02.09.09

Dokument kan lastes ned her